Konferencja programowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr GTK/35 3 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Funduszu Społecznego
Porządek dyskusja podczas panelu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:
 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Biznesowe Warsztaty Handlowe
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013
  Program będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
 • Produkcja cementu
 • Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: janowski oraz stalowowolski
  Upoważnieni beneficjenci to: ZWAR S.A., DROMEX S.A., Wytwórnia Konstrukcji Stalowych MOSTOSTAL-SŁUPCA S.A., LUMEN Michał Kijewski, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sępólnie Krajeńskim , "os3" , BJP TECHNOLOGIES , Frey spółka jawna, GLOBART PRINT A. GOŁĘBICKI, M. HORBA, T. ŁASKI, M. STACHOWIAK SPÓŁKA JAWNA, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademi Nauk, REKORD Systemy Informatyczne , WILD 60`s Sp. zo.o., INLIGHT SP. Z O.O., AHMA 2 MACIEJ ROGALA, OLEJNIK KAZIMIERZ PPH "OLPLAST"
  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

  08.06.2015. 00:02